Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Wybierz i wypełnij formularz pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych dla siebie  →

Poza OC, które jest obowiązkowe z mocy ustawy (w razie braku OC grożą dotkliwe kary finansowe) proszę wybrać dodatkowe elementy ubezpieczenia pojazdu pamiętając o pomniejszeniu kosztów wynikających z jego naprawy i przywrócenia do eksploatacji po ewentualnym uszkodzeniu.

 

 UBEZPIECZENIE 

KOGO ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

OC

Właściciela pojazdu, ponieważ za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów odpowiadają ich posiadacze. Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu  mechanicznych. Brak tego ubezpieczenia może skutkować wieloletnimi i dotkliwymi odszkodowaniami finansowymi na rzecz osoby lub osób poszkodowanych przez właściciela pojazdu w trakcie jego eksploatacji

AC

Właścicieli pojazdu, którzy chcą uniknąć strat finansowych związanych z utratą lub uszkodzeniem pojazdu mechanicznego.

Skutki uszkodzenie lub zniszczenia pojazdu mechanicznego m.in. w wyniku wypadku, pożar lub kradzież ubezpieczonego pojazdu

ASSISTANCE

Użytkowników pojazdu, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc w trakcie awarii pojazdu na drodze lub konieczności jego holowania

Pomoc w naprawie na drodze lub holowanie w zależności od wybranego wariantu w kraju i za granicą. Zapewnienie transportu i noclegu pasażerom  pojazdu. Pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróży, ewentualnie pojazd zastępczy.

NNW

Właściciela pojazdu lub kierowcę oraz pasażerów, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc finansową dla siebie lub bliskich w sytuacji zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia w wyniku NW

Transport do placówki medycznej. Koszty hospitalizacji i dostawy leków. Transport zwłok. Ewentualnie kierowca zastępczy. W razie potrzeby opieka nad dziećmi

Auto Szyby

Właściciela pojazdu przed kosztami wymiany szyb uszkodzonych w wyniku jazdy pojazdu po drogach w wyniku własnej winy lub osób trzecich

Koszt wymiany szyb. Z uwagi na instalowanie coraz większej ilości czujników, zwłaszcza w szybach przednich, koszty ich wymiany z roku na rok są coraz droższe.

Zielona Karta

Posiadacza lub kierowcę pojazdu zarejestrowanego w RP w zakresie OC poza granicami kraju na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem pojazdu poza granicami RP

Ochrona Prawna

Właściciela pojazdu, który chce otrzymać wsparcie w obronie swoich prawnych interesów

Ochrona prawna w trakcie dochodzenia roszczeń

 

27 listopada 2021

Ubezpieczenie Komunikacyjne - Indywidualnie

Będąc uczestnikiem ruchu na wiele nieszczęśliwych zdarzeń nie masz wpływu, ale ich negatywne skutki, zwłaszcza finansowe, możesz znacznie ograniczyć do niezbędnego minimum dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym oferowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Oferowane ubezpieczenia zapewniają wszechstronną ochronę.

 

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.