Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Wybierz i wypełnij formularz pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych dla siebie  →

Wybierając ubezpieczenie najlepiej dopasować elementy tych ubezpieczeń do swoich potrzeb uwzględniając m.in. poniższe aspekty:

 

UBEZPIECZENIE 

KOGO ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie budynków

Właściciela nieruchomości

Mury od pożaru, eksplozji, implozji, huraganu, deszczu nawalnego, śniegu i lodu, upadku drzew i masztów. Przepięcia

Nakłady inwestycyjne

Właściciela, który poniósł koszty na dostosowanie lokalu / budynku do działalności gospodarczej.

Pożar, i inne zdarzenia losowe określone w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych

Środki obrotowe  

Właściciela, który wyprodukował lub przetworzył i składuje wyroby gotowe lub półprodukty

Pożar i inne zdarzenia losowe oraz ryzyko kradzieży

Maszyny i urządzenia  

Ochrona obejmuje kupione lub leasingowane maszyny i urządzenia wchodzące w skład ubezpieczonego przedsiębiorstwa

Pożar i inne zdarzenia losowe oraz ryzyko kradzieży

Wartości pieniężne

Ochrona obejmuje wartości pieniężne, papiery wartościowe, czeki, weksle i bony skarbowe

Pożar i inne zdarzenia losowe oraz kradzież

 

26 listopada 2021

Ubezpieczenie Majątkowe - Firma

Ubezpieczenia majątkowe osób prowadzących działalność gospodarczą tak fizycznych, jak i prawnych to głównie ubezpieczenia budynków, lokali i znajdującego się w nich mienia, nakładów inwestycyjnych, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, a stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego. Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można ubezpieczyć wartości pieniężne.

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.