Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Wybierz i wypełnij formularz pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych dla siebie  →

Poza OC, które jest obowiązkowe z mocy ustawy proszę wybrać dodatkowe elementy ubezpieczenia pojazdu pamiętając o pomniejszeniu kosztów wynikających z jego naprawy i przywrócenia do eksploatacji po ewentualnym uszkodzeniu. 

 

 UBEZPIECZENIE 

KOGO ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

OC

Właściciela pojazdu, ponieważ do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zobowiązani są ich posiadacze co reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu mechanicznych

AC

Właścicieli pojazdu, którzy chcą uniknąć strat finansowych związanych z utratą lub uszkodzeniem pojazdu.

Skutki uszkodzenie lub całkowitego zniszczenia pojazdu mechanicznego m.in. w wyniku wypadku, pożaru lub kradzieży.

ASSISTANCE

Użytkowników pojazdu, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc w trakcie awarii pojazdu na drodze lub konieczności jego holowania

Pomoc w naprawie pojazdu na drodze lub holowanie do punktu naprawy. Zapewnienie transportu zastępczego lub noclegu pasażerom uszkodzonego pojazdu

NNW

Kierowcę oraz pasażerów, którzy chcą mieć pomoc finansową w sytuacji zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu a bliskich w przypadku utraty życia w wyniku NNW

Transport do placówki medycznej. Koszty hospitalizacji i dostawy leków. Transport zwłok. Ewentualnie kierowca zastępczy. W razie potrzeby opieka nad dziećmi

Auto Szyby

Właściciela pojazdu przed kosztami wymiany szyb uszkodzonych w wyniku jazdy pojazdu po drogach w wyniku własnej winy lub osób trzecich

Koszt wymiany szyb. Z uwagi na instalowanie coraz większej ilości czujników, zwłaszcza w szybach przednich, koszty ich wymiany z roku na rok są coraz droższe

Zielona Karta

Posiadacza lub kierowcę pojazdu zarejestrowanego w RP w zakresie OC poza granicami kraju na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem pojazdu poza granicami RP

 

26 listopada 2021

Ubezpieczenie Komunikacyjne - Firma

Ubezpieczenia komunikacyjne. Oferowane ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają wszechstronną ochronę właścicieli pojazdów prowadzących działalność gospodarczą. Dla przedsiębiorców posiadających kilkanaście pojazdów Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują tzw. ubezpieczenia flotowe. Ubezpieczenia te charakteryzują się jedna polisą zbiorczą na wszystkie pojazdy i zapewniają stałą cenę przez cały rok pomimo ewentualnego wystąpienia szkód komunikacyjnych.

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.