Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktują się telefonicznie !  →

Ubezpieczenie grupowe jest znacznie tańsze od polis indywidualnych. Świadczenia wypłacane Ubezpieczonemu lub Uposażonemu nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Składka opłacana przez pracodawcę może być kosztem uzyskania przychodu firmy (Ustawa o podatku dochodowym DzU z 2000r. Nr 54, poz. 654, art..23 ust.1 pkt 57).

 

Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (Kodeks Pracy art.93 par.1-7).

 

W zależności od wykupionego pakietu ubezpieczenia możemy sobie i dla naszej rodziny zabezpieczyć m.in. o elementy poniższego zakresu lub dodatkowo dowolnie rozszerzonego:

 

 RODZAJ UBEZPIECZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Śmierć z dowolnej przyczyny

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

W ramach umowy podstawowej TU świadczy ochronę na wypadek śmierci

na poziomie SU. Świadczenie płatne jego uposażonym określonym w polisie

Poważne zachorowania Pracownika

Liczba jednostek chorobowych objętych ochroną waha się najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu w zależności od TU

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, naderwania mięśni, poparzenia, ale również w wyniku udaru i zawału

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku

Wypłata świadczenia dzienne o w sytuacji pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku

Czasowa niezdolność do pracy w następstwie NW lub choroby

Co miesięczna wypłata kwoty pieniężnej za okres niezdolności do pracy

Ochrona rodziny - dziecko, małżonek, partner życiowy

Świadczenie z tytułu śmierci z dowolnej przyczyny a ponadto w zależności od TU, za trwały uszczerbek na zdrowiu w NW, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu itp.

Śmierć rodzica, teścia

W uzupełnieniu do świadczenia ZUS stała dodatkowa kwota zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego TU dla ubezpieczonego.

Assistance

To limitowany kwotowo zakres dodatkowych usług około medycznych tj. wizyty domowe lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny i sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi itp.

 

26 listopada 2021

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie w swoim głównym założeniu ma zabezpieczyć Pracodawcę, Pracownika i jego Rodzinę.  Świadczenie wypłacane jest w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tj.: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny i świadczenia w przypadku narodzin dziecka w zależności od wybranej opcji w poszczególnych TU. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę.

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.