Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktują się telefonicznie ! →

W zależności od wykupionego pakietu ubezpieczenia możemy sobie i dla naszej rodziny zabezpieczyć m.in. o elementy poniższego zakresu lub dodatkowo dowolnie rozszerzonego:

 

RODZAJ UBEZPIECZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Ubezpieczenie na życie

W ramach umowy podstawowej TU świadczy ochronę na wypadek śmierci  Ubezpieczonego na poziomie SU. Świadczenie płatne jego uposażonym.

Element oszczędnościowo-inwestycyjny

W ramach jednej polisy prowadzone są zazwyczaj 2 odrębne konta, na których ewidencjonowane są składki inwestowane w okresie ubezpieczenia zazwyczaj w Fundusze Inwestycyjne i obligacje.

UMOWY DODATKOWE

Śmierć wskutek wypadku

Śmieć Ubezpieczonego wskutek wypadku, która nastąpiła w okresie 12 miesięcy od daty wypadku pod warunkiem, że wypadek był bezpośrednią przyczyną śmierci

Poważne zachorowania

Zdarzenie potwierdzone jednoznacznie w dokumentacji lekarskiej, polegające na zdiagnozowaniu u Ubezpieczonego chorób lub przebyciu zabiegów operacyjnych wyszczególnionych i zdefiniowanych w katalogu poważnych chorób, który obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tych chorób u danego TU

Utrata samodzielnej egzystencji

Nie­zdol­ność do sa­mo­dziel­nej eg­zy­sten­cji – trwa­ła i bez­pow­rot­na utra­ta zdol­no­ści do wy­ko­ny­wa­nia co naj­mniej 4 z 6 czyn­no­ści ży­cia co­dzien­ne­go

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku

Wypłata świadczenia w sytuacji pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku

Leczenie operacyjne wskutek wypadku

Ochrona w sytuacji wymagającej leczenia operacyjnego spowodowanego wypadkiem. .

Liczba zabiegów operacyjnych – kilkaset(ok. 400) w zależności od TU

Życie dziecka lub poważne zachorowania dziecka

Zakres zależy od TU ale w większości wypadków taj jak u osoby ubezpieczonej

Best Doctors

Oferowany zakres przez jedno z TU we współpracy z międzynarodową organizacją lekarzy - Best Doctors obejmuje organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

TU organizuje i pokrywa koszty ww. świadczeń w przypadku wystąpienia wskazanych poniżej zdefiniowanych poważnych stanów chorobowych:

1) nowotwór,

2) zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,

3) zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,

4) zabieg neurochirurgiczny,

5) przeszczep od żywego dawcy narządów

 

27 listopada 2021

Ubezpieczenie „Na Życie”

Ubezpieczenie „Na Życie” w swoim głównym założeniu ma zapewnić ochronę najbliższych na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Jednakże w większości oferowanych polis, jest to ubezpieczenie dodatkowo poszerzone o funkcje ochronne dla osoby ubezpieczonej i najbliższej rodziny (dostarczane przez umowy dodatkowej) z funkcją oszczędzania, która ma zapewnić dodatkowe fundusze ubezpieczonemu.

 

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.