Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Indywidualnie

Dla Firm

O nas

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

Grupowe Ubezpieczenie na Życie w swoim głównym założeniu ma zabezpieczyć Pracodawcę, Pracownika i jego Rodzinę.  Świadczenie wypłacane jest w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tj.: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny i świadczenia w przypadku narodzin dziecka w zależności od wybranej opcji w poszczególnych TU. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę. Ubezpieczenie grupowe jest znacznie tańsze od polis indywidualnych.

Świadczenia wypłacane Ubezpieczonemu lub Uposażonemu nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Składka opłacana przez pracodawcę może być  kosztem uzyskania przychodu firmy (Ustawa o podatku dochodowym DzU z 2000r. Nr 54, poz. 654, art..23 ust.1 pkt 57).

Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (Kodeks Pracy art.93 par.1-7).

 

W zależności od wykupionego pakietu ubezpieczenia możemy sobie i dla naszej rodziny zabezpieczyć m.in. o elementy poniższego zakresu lub dodatkowo dowolnie rozszerzonego:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne – To ewidentne korzyści dla Pracodawcy i Pracownika.

Korzyści dla pracodawcy to: kompleksowa obsługa w zakresie medycyny pracy, oprawa stanu zdrowia pracowników, a w przypadku choroby szybszy powrót do zdrowia oraz zmniejszenie absencji chorobowej pracowników. Ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane przez Pracodawcę jest kosztem uzyskania przychodu.

 Korzyści dla Pracownika to: poczucie bezpieczeństwa i komfort szybkiego leczenia, szybki i wygodny dostęp do nowoczesnej medycyny, swoboda wyboru placówki medycznej, brak karencji na świadczenia,  szeroka gama specjalistów oraz badań diagnostycznych, możliwość ubezpieczenia członków rodziny (małżonków, dzieci).

 

W zależności od wykupionego pakietu możemy Pracownikowi i jego rodzinie zabezpieczyć m.in. poniższy zakres świadczeń medycznych:

 RODZAJ UBEZPIECZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Śmierć z dowolnej przyczyny

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

W ramach umowy podstawowej TU świadczy ochronę na wypadek śmierci

na poziomie SU. Świadczenie płatne jego uposażonym określonym w polisie

Poważne zachorowania Pracownika

Liczba jednostek chorobowych objętych ochroną waha się najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu w zależności od TU

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, naderwania mięśni, poparzenia, ale również w wyniku udaru i zawału

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku

Wypłata świadczenia dzienne o w sytuacji pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku

Czasowa niezdolność do pracy w następstwie NW lub choroby

Co miesięczna wypłata kwoty pieniężnej za okres niezdolności do pracy

Ochrona rodziny - dziecko, małżonek, partner życiowy

Świadczenie z tytułu śmierci z dowolnej przyczyny a ponadto w zależności od TU, za trwały uszczerbek na zdrowiu w NW, poważne zachorowania, pobyt w szpitalu itp.

Śmierć rodzica, teścia

W uzupełnieniu do świadczenia ZUS stała dodatkowa kwota zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego TU dla ubezpieczonego.

Assistance

To limitowany kwotowo zakres dodatkowych usług około medycznych tj. wizyty domowe lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny i sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi itp.

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !

 RODZAJ ŚWIADCZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Badania medycyny pracy

Jako opcja obejmuje m.in.: – badania wstępne, kontrolne i okresowe, wizytacja stanowisk pracy, poradnictwo w stosunku do osób cierpiących na choroby, zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, analizy stanu zdrowia pracowników, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy oraz pozostałe świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań, lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

Konsultacje lekarskie, bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego lekarza

Konsultację lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry – przeważnie 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia, natomiast 1-5 dni do pozostałych specjalistów tj. chirurg, okulista, dermatolog, laryngolog, ginekolog, ginekolog-położnik, kardiolog, urolog, chirurg dziecięcy, laryngolog dziecięcy, kardiolog dziecięcy, urolog dziecięcy, ortopeda, pulmonolog, neurolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, ginekolog-endokrynolog, reumatolog, nefrolog, hematolog, onkolog, neurolog dziecięcy, onkolog dziecięcy, hematolog dziecięcy itp.

Badania diagnostyczne

EKG, USG, RTG, morfologia krwi z rozmazem, badanie moczu – badanie ogólne, badanie kału na krew utajoną, posiew w kierunku bakterii tlenowych, pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego itp.

Specjalistyczne badania diagnostyczne

Hematologiczne, biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, serologiczne, mikologiczne, markery nowotworowe

Asisstance medyczne

Dotyczy zdarzeń związanych z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem oraz śmiercią osoby bliskiej ubezpieczonego: Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, opieka domowa po leczeniu w szpitalu, transport do/z zakładu opieki zdrowotnej, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, psycholog, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny, dostarczenie lekarstw, przekazywanie pilnych wiadomości, osobisty asystent medyczny.

Szczepienia

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania lekarza

Zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne itp.

Wizyty domowe

Wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz medycyny rodzinnej

Rehabilitacja

Na daną jednostkę chorobową lub okolice ciała przysługuje prawo do kilkudziesięciu zabiegów w roku ubezpieczeniowym. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !