Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ubezpieczenie Turystyczne

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenie turystyczne w podróży jest doskonałym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu a wykupione OC w ramach tych ubezpieczeń chroni nas przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich poszkodowanych przez nas w trakcie tych podróży po Europie i całym świecie. Niezależnie od tego, czy podróżujesz turystycznie, czy służbowo, ubezpieczenie to zapewnia nieustanną opiekę Tobie i Twoim bliskim. Ubezpieczenie turystyczne - to również świadczenia dodatkowe, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pamiętaj EKUZ nie gwarantuje:

- pokrycia kosztów leczenia prowadzonego w prywatnych placówkach medycznych (klient płaci sam);

- pokrycia pełnych kosztów leczenia w placówkach publicznej służby zdrowia;

- powszechnie stosowany udział własny, współuczestniczenie w kosztach leczenia;

- transportu chorego i przewozu zwłok do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych;

- ratownictwa – w tym np. zwiezienie narciarza ze stoku jest w pełni odpłatne;

 

Zabezpieczając się w Ubezpieczenie Turystyczne w zależności od wykupionego pakietu możemy zapewnić sobie i dla naszej rodziny m.in. poniższy dodatkowy zakres świadczeń:

 RODZAJ ŚWIADCZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo Ubezpieczeń (TU) zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie

Ubezpieczenie Assistance

To pakiet usług dodatkowych, w ramach których TU sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą m.in. na uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. TU pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Zakres ten zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach NNW TU również zapewnia pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych oraz pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które zostały poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem

Ubezpieczenie bagażu

Jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, TU wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie chroni nas przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich poszkodowanych przez nas w trakcie tych podróży oraz uprawianiem sportów amatorskich, użytkowaniem roweru, nart itp.

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !