Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OC - zawodowe i od utraty dochodu

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenie od utraty dochodów w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NW) i chorób. Jest to wyjątkowe ubezpieczenie, które ma nas chronić przed nagłą utratą dochodów i płynności finansowej w wyniku NW. Wyjątkowość tego ubezpieczenia polega na tym, że nie dotyczy ono całkowitej niezdolności do pracy w myśl ZUS tylko do wykonywania konkretnego zawodu lup specjalizacji wymienionej w umowie ubezpieczenia, np. chirurg który w wyniku wypadku i urazu ręki nie może wykonywać zabiegów chirurgiczny objęty jest tym ubezpieczeniem, chociaż będzie mógł wykonywać w dalszym ciągu swój zawód w innej specjalizacji medycznej. Suma Ubezpieczenia (SU) zależna jest od naszych dochodów uzyskanych z racji wykonywania zawodu czy też specjalizacji wymienionej w umowie ubezpieczenia.

 

W zależności od wykupionego pakietu ubezpieczenia możemy sobie i dla naszej rodziny zabezpieczyć m.in. o elementy poniższego zakresu lub dodatkowo dowolnie rozszerzonego:

OC- z tytułu wykonywania zawodu chroni przed skutkami błędnych decyzji w trakcie jego wykonywania. Ewentualne roszczenia o odszkodowania z tytułu tych błędnych decyzji są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia. Minimalne sumy ubezpieczenia (SU) są różne dla poszczególnych zawodów i wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy euro wzwyż do ponad miliona. 

 

Przy jakim zwodzie istnieje obowiązek posiadania OC-z tytułu jego wykonywania?

Otóż m.in. w takich zawodach jak:

adwokat, agent ubezpieczeniowy, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, detektyw, komornik, księgowy, lekarz, notariusz, organizator imprez masowych, pielęgniarka, położna, pośrednik nieruchomości, radca prawny, itd.

 

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dla poszczególnych rodzajów działalności. Dla przykładu w stosunku do agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

 UBEZPIECZENIE 

KOGO ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

Całkowita trwała niezdolność do pracy w wykonywanym zawodzie (NW + choroba)

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Przychody generowane wyłącznie osobiście  w zawodzie wskazanym w polisie, bez pomocy i innych osób np. współpracowników.

Przykład: Lekarze i pielęgniarki na kontrakcie lub lekarze prowadzący prywatne gabinety, prawnicy, jednoosobowi przedsiębiorcy, menedżerowie na kontraktach menedżerskich.

Etat i um. Cywilnoprawne Przychody generowane wyłącznie osobiście.

Przykład: Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, pracujące na podstawie um. o pracę, um. zleceń lub o dzieło 

Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie / specjalizacji w wyniku NW. Wszystkie choroby z wyjątkiem: psychicznych, umysłowych, depresji i HIV

UMOWY DODATKOWE

Refundacja kosztów przystosowania do życia  

Ubezpieczonego  

Obejmuje m.in. koszt dostosowania mieszkania lub posiadanego samochodu, zakup wózka inwalidzkiego i protez itp.

Trwały uszczerbek na zdrowiu  

 Ubezpieczonego  

Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, naderwania mięśni, poparzenia.

Za pobyt w szpitalu i rekonwalescencji 

Ubezpieczonego 

Wypłata za max. 180 dni pobytu w szpitalu z pominięciem trzech pierwszych dni

Refundacja kosztów medycznych

Ubezpieczonego 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji niezbędnych z medycznego punktu widzenia po nieszczęśliwym wypadku

Zasiłek pogrzebowy

Uposażonych osób wymienionych w polisie przez ubezpieczonego

Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego z każdej przyczyny

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !